Zarys budżetu Gminy Pacanów na rok 2019

Aktualności Gorący temat


Jak się ma obciążenie gminy po zaciągnięciu kolejnego 3.5 milionowego kredytu inwestycyjnego, jak faktycznie wygląda obsługa zadłużenia i czy okres spłaty do 2030 roku akceptuje mieszkaniec gminy, gdyż to będzie finansowane z jego podatków. Jakie zobowiązania finansowe z roku 2018 wójt przerzucił na rok 2019 i jak to wpłynie na finansowanie zaplanowanych zadań, jakie jest zabezpieczenie sytuacji finansowej  w posiadanym przez gminę majątku i jaka jest jego wielkość, czy gmina w planie uwzględniła rozruch i utrzymanie nowego przedszkola i wkład w rozbudowę oraz funkcjonowanie Europejskiego Centrum Bajki… ????

Największe pozycje dochodów i wydatków budżetowych oraz poziom zadłużenia Gminy

Dochody ustalono na 31.197.184,03 zł, natomiast wydatki na kwotę 32.309.241,40 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami pokryta zostanie przychodami z kredytu.


Największe pozycje dochodów gminy:

1.     Subwencja wyrównawcza z budżetu państwa: 5.563.859 mln zł.

2.     Subwencja oświatowa: 5.819.113 mln zł.

3.     Dochód gminy w podatkach i opłatach: 2.833.321 mln zł.

4.     Dochód od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek: 3.351.444 mln zł, w tym podatek rolny 1.063 mln zł).

5.     Dochody z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje: 3.012 mln zł.

6.     Pozostałe dochody, w tym ze sprzedaży mienia i usług: 1.788 mln zł.


Największe pozycje wydatków to:

1.     Wydatki na oświatę gminną:  10.524.182 mln zł ( w tym na budowę przedszkola 1.068 mln zł i dowóz uczniów do szkół: 517.826 tys. zł).

2.     Pomoc społeczna: 9.472.852 mln zł ( w tym różne świadczenia rodzinne i program ,,Rodzina 500 plus”: 7.830.197 mln zł).

3.     Administracja gminna oraz zadania rządowe realizowane przez gminę: 3.053.278 mln zł (w tym funkcjonowanie urzędu: 2.6 mln zł).

4.     Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ( dostawa wody, odbiór ścieków i śmieci, odpadów stałych, oświetlenie dróg: 4.011333,41 mln zł (w tym 2.806 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Słupi).

5.     Na utrzymanie i remonty dróg: 531 tys. zł.

6.     Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: 223.126 tys. zł.

7.     Na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego: 540 tys. zł.

8.     Na obsługę zadłużenia inwestycyjnego: 550 tys. zł.


Poziom zadłużenia gminy

Stan zadłużenia gminy na dzień 1.01.2019 rok:  11.034.441 zł.  Dopuszczalny przez prawo finansowe poziom zadłużenia gminy to 60% dochodów rocznych, co w przypadku Gminy Pacanów stanowi kwotę 18.718.310,42 zł  ( kwota ta przewyższa stan zadłużenia naszej gminy).  Zatwierdzone dochody Gminy Pacanów na rok 2019 wynoszą:  31.197.184,03 zł, zatem 11.034.441 zł kredytu inwestycyjnego stanowi zadłużenie na poziomie 35,37% . Jest zatem zadłużeniem prawnie dopuszczalnym i bezpiecznym. Spłata kredytu odbywa się w systemie rocznym w kwotach nie mniejszych niż 1 mln zł na rok budżetowy.

 Serwis informacyjny UG

Tak wygląda budżet gminy na rok 2019 w autorskim wydaniu wójta gminy. Cieszyć się razem z jego twórcą czy bacznie się mu przyglądać, gdyż „diabeł tkwi w szczegółach”?

Po lekturze Zarysu Anonimus z Pacanowa pisze do nas tak: „Jak się ma obciążenie gminy po zaciągnięciu kolejnego 3.5 milionowego kredytu inwestycyjnego, jak faktycznie wygląda obsługa zadłużenie i czy okres spłaty do 2030 roku akceptuje mieszkaniec gminy, gdyż to będzie finansowane z jego podatków. Jakie zobowiązania finansowe z roku 2018 wójt przerzucił na rok 2019 i jak to wpłynie na finansowanie zaplanowanych zadań, jakie jest zabezpieczenie sytuacji finansowej  w posiadanym przez gminę majątku i jaka jest jego wielkość, czy gmina w planie uwzględniła rozruch i utrzymanie nowego przedszkola i wkład w rozbudowę oraz funkcjonowanie Europejskiego Centrum Bajki…” Pytań wiele, a zadawać je będziemy sukcesywnie w miarę rozwoju sytuacji. Ponieważ z relacji, jaką można obejrzeć na stronie internetowej gminy z sesji zatwierdzającej obecny budżet, w głosowaniu nie został on przyjęty jednomyślnie i nie było też odpowiedzi na wyrażane wątpliwości. Patrzenie na ręce władzy wykonawczej jest naszym wspólnym obowiązkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *