Tak myślę w sprawie 800 lat posługi Zakonu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego na Polskiej Ziemi

Aktualności Rozważania Zbigniewa Judy

(16.02.2020 r.)

Proszę Siostry o przyjęcie wyrazów głębokiej wdzięczności
i podziękowania za zaproszenie mnie i żony na obchody święta  Domu im. Błogosławionego Ojca Gwidona.

          Uroczystości związane z 800 – leciem posługi Zakonu Sióstr Kanoniczek Ducha Św. na polskiej ziemi odbyły się 15 lutego 2020 r. w obiektach Zakonu Sióstr Kanoniczek Ducha Św. w Pacanowie ul. Radziwiłłówka 4
i w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.

          W uroczystości oprócz Sióstr Zakonnych bardzo licznie zgromadzonych także spoza Pacanowa i ze Słupi, wzięli udział goście zaproszeni indywidualnie i poprzez różne ogłoszenia, przybyli tłumnie i z gminy Pacanów, ale też bardzo dużo spoza Pacanowa. Był to wyraz uznania i szacunku dla misji pełnionej przez Siostry. Na uroczystości było kilkunastu księży z księdzem biskupem Antonim Długoszem z Częstochowy na czele.

          Oczywiście nie zabrakło także przedstawicieli władz świeckich – administracji państwowej i władz samorządowych. Był Artur Czub – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pacanów z liczną grupą radnych  oraz Burmistrz Miasta Pacanowa – Wiesław Skop. Wśród uczestników bardzo duży udział dzieci i młodzieży. A Siostry? Wspomniałam już, że przybyły licznie z Siostrą Przełożoną Generalną z Krakowa. Siostrom towarzyszyła przełożona Zakonu w Pacanowie S. Bogumiła i Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego w Pacanowie Siostra Dobromiła. Wszystkie Siostry tę uroczystość przeżywały bardzo przykładnie z dumą ze względu na posłannictwo i z wdzięcznością Bogu za możliwość pełnienia misji oraz wszelkie łaski i błogosławieństwa, a także za opiekę piękną, bardzo humanitarną, a zarazem bardzo trudną.

          Swą żarliwą modlitwą Siostry dziękowały Bogu wraz z tłumem wiernych za łaskę uczestnictwa w tym jubileuszu niezwykłym. I choć przygotowanie uroczystości wymagało wiele pracy i wysiłków to jednak Siostry na chwałę Bożą nie okazywały zmęczenia.

          Mszę świętą koncelebrował ksiądz biskup Antoni Długosz w otoczeniu dużego grona kapłanów w kaplicy Sióstr, a właściwie w kościele klasztornym. Kościele bardzo pięknie urządzonym, nadzwyczaj przez Siostry pielęgnowanym, ogrzewanym także ciepłem duchowym i serdecznością Sióstr. Nic dziwnego, że na msze św. niedzielne i świąteczne Kościoła Klasztornego przybywa coraz więcej osób świeckich.

          W modlitwach podczas mszy świętej dziękowaliśmy Bogu za 800 lat istnienia na ziemiach Polski Zakonu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Ale przede wszystkim na misje sprawowane przez Siostry. To Siostry jako pojedyncze osoby swe życie ofiarowały Bogu poprzez ciężką pracę na rzecz bliźniego, a zwłaszcza potrzebującego pomocy. Pomocy jak wykazało życie najbardziej i najwięcej potrzebują dzieci i ludzie starsi.

          Dzieci rodzin patologicznych lub dotkniętych ciężką chorobą względnie kalectwem nie z ich winy są osierocone bądź pozbawione opieki rodzicielskiej.

          Największe i najpełniejsze piękno życia człowieczego jest umiejscowione i przejawia się w dzieciach, coraz częściej jest świadomie lub nie niweczone przez rodziców lub prawnych opiekunów. Wtedy potrzebna jest pomoc
i najczęściej przychodzi ona od Sióstr zakonnych – najstaranniej i najlepiej sprawowana.

          Siostry zakonne obejmując dzieci w opiekę wcielają się w rolę osób najbliższych dla jak najlepszego wykonania opieki i wychowania. I to z całą mocą podkreślam, że Siostry tę rolę pełnią nie tylko odpowiedzialnie, profesjonalnie, ale z dużym talentem i odczuciem, że przynosi im pełnienie tej roli szczęście.

          Jako sąsiad Zakonu widzę jak układają się relacje między Siostrami
a wychowankami. Z jednej strony widzę Siostry zapracowane, ale uśmiechnięte i serdeczne, a z drugiej strony dzieci wesołe, zadbane i nie różniące się od tych wychowanych przez własnych rodziców.

          To za takie działania i efekty swej pracy należą się Siostrom jubileusze, podziękowania, wszelkie przejawy ludzkiej wdzięczności oraz modlitwy
o zapłatę Bożą. Myślę, że w tym duchu i takim zrozumieniu przeżywaliśmy wszyscy uroczystości jubileuszowe.

          Stąd pod koniec tych rozważań życzę bardzo serdecznie długich lat życia w zdrowiu, dostatku, szczęściu i miłości w uwielbianiu Boga. Życzę także, aby Siostry czuły się spełnione i szczęśliwe, a życzliwość ludzka a zwłaszcza wychowanków przynosiła Siostrom satysfakcję.

          Jak powszechnie wiadomo Siostry Zakonne swą działalność opiekuńczą
i wychowawczą prowadziły w zakładach. Jak sięgam pamięcią do okresu po II wojnie światowej te zakłady miały różne nazwy i w dużej mierze należały do władz świeckich. Zawsze jednak niezależnie od nazwy, jaką nosiły zajmowały się opieką i wychowywaniem dzieci z dużym powodzeniem. Jednak baza materialna tych zakładów ciągle remontowana i adaptowana do zmieniających się wymogów sanitarnych jest u kresu możliwości dalszych adaptacji.

          Po prostu jest już przestarzała i powstała konieczność budowy obiektu nowego. Najlepiej tę potrzebę budowy obiektu nowego. Najlepiej tę potrzebę uzasadnia Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Siostra Dobromiła – słynna z przedsiębiorczości i gospodarności: „Prowadzimy Dom Dziecka,
w którym aktualnie przebywa 29 dzieci, najmłodsze ma 9 lat, natomiast najstarsza studentka 24 lata. Są to chłopcy i dziewczęta z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo i dotkniętych problemem alkoholowym, potrzebują zatem dużo miłości, ciepła i zrozumienia – są bowiem odrzucone przez najbliższych. Niestety nasi wychowankowie nie mogą liczyć na swoich rodziców, ponieważ są uzależnieni i nie zależy im na dobru własnych dzieci, czasem nawet w ogóle nie interesują się ich losem.

W związku ze zmianą przepisów, Placówka musi spełniać wymagane standardy a obecny budynek z różnych względów nie nadaje się do remontu.
Po gruntownej analizie Zarząd Zgromadzenia podjął decyzję, żeby wybudować nowy dom i zapewnić dzieciom lepsze warunki mieszkaniowe.

Z zewnątrz nie mamy żadnego wsparcia finansowego z uwagi na to, że posesja należy do sióstr i Organem Prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.

– Ośmielam się zwrócić z uprzejmą i pokorną prośbą o wsparcie nas w tym przedsięwzięciu. Będzie to budynek jednopiętrowy z podpiwniczeniem, WŁAŚCIWA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU wynosi – 1092,70 m2. Liczymy na zrozumienie naszej trudnej sytuacji i pomoc na miarę posiadanych możliwości. Każde wsparcie na ten cel będzie dla nas ogromnie cenne…

          Na tej podstawie zrodził się pomysł, aby przy okazji jubileuszu zorganizować aukcję na rzecz pozyskania środków inwestycyjnych. Siostra Dobromiła słynna także z talentu pozyskiwania wsparcia w bardzo krótkim czasie od ludzi dobrej woli uzyskała pokaźną ilość i o dużej wartości fantów na aukcję.

          Wyrażam duży podziw dla operatywności Siostry Dobromiły, która uzyskała fanty od najwyższych władz Rzeczpospolitej Polski – prezydenta, premiera, ministra i od bardzo licznej rzeszy zwykłych obywateli.

          Gdzie aukcję zorganizować powstało pytanie? Równie szybko znalazła się odpowiedź. Jedynym miejscem do tego typu działania w Pacanowie jest miejsce niejako do tego celu zaczarowane – tak, tak, oczywiście jest to ECB. Tym bardziej, że jego Dyrektor Pani Karolina Kępczyk to właśnie utalentowany manager w dziedzinie kultury i działalności społecznej. Obydwie panie szybko się porozumiały i zapadło postanowienie: wspólne zakłady Opiekuńczo-Wychowawczy i ECB zorganizowały aukcję.

Po mszy świętej uczestnicy przenieśli się do ECB, gdzie bardzo serdecznie zostali powitani przez Dyrektor panią Karolinę Kępczyk. Pani Dyrektor z dużą radością zapowiedziała koncert w wykonaniu ks. Biskupa Antoniego Długosza.

Osobowość księdza biskupa bardzo bliska, serdeczna, obdarzona talentem artystycznym wzbudziła duże zainteresowanie. Piękne zaś wykonanie pieśni
o charakterze religijnym i patriotycznym nie tylko się podobało, ale było oklaskiwane w toku wykonania i po zakończeniu. Ksiądz biskup Antoni Długosz odniósł duży sukces nie tylko artystyczny, ale także jako duchowny o pięknym charakterze i poczuciu humoru. Sto lat dla Księdza Biskupa. Licytację eksponatów prowadziła Pani Dyrektor Karolina Kępczyk czarująco, na niezwykłym luzie, bardzo profesjonalnie, doprowadzając do wysokich przebić wspomagana przez księdza Rafała i Siostrę Dobromiłę.

          Mimo, że licytacja trwała dość długo to jednak nie wyczerpano pokazu wszystkich eksponatów. Myślę, że dokończenie licytacji przedłuży się na inne dni.

          Uprzedzam wyniki licytacji i darowizn. Myślę, że zaskoczą nas ostateczne wyniki bardzo pozytywnie i za to należą się serdeczne podziękowania.

          Po licytacji odbyły się ceremonie, składanie życzeń i gratulacji, które odbierały Generalna Przełożona Sióstr z  Krakowa i Siostra Dobromiła – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowczej. Życzenia były bardzo liczne
i serdeczne ze strony różnych władz i osobiste.

          Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne wykonane pięknie
i z dużym zaangażowaniem.

          Należy także wspomnieć pięknie urządzone różne stoiska z okazji uroczystości. Siostry nie zapomniały również o poczęstunku dla uczestników.
W restauracji Kuźnia Smaków w Pacanowie licznie obecni posilili się smacznym obiadem finansowanym przez organizatora uroczystości. Podczas obiadu była pora na podziwianie organizacji, serdeczności i różne gesty wdzięczności wzajemnie sobie okazywanych. Tego typu imprezy potrafią naprawdę integrować społeczeństwo.

          Ze swej strony uważam, że należą się wszystkim wielkie słowa uznania za udział w Jubileuszu, ofiarodawcom fantów i środków finansowych. Ale największe podziękowania kieruję do tych Państwa, którzy święto zorganizowali, realizowali jego program i najwięcej się napracowali.

                    W moim głębokim przekonaniu słowa oddzielnego podziękowania należą się Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Siostrze Dobromile i Dyrektor ECB. A nam, uczestnikom Jubileuszu, życzę udziału
w dalszych tak udanych uroczystościach.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew E. Juda

P.S. Spodziewam się, że po wybudowaniu nowego budynku nastąpi jego uroczyste otwarcie – okazja do podziękowań za wielkie dzieło na rzecz pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Dla upamiętnienia pobytu na uroczystościach zamieszczam listę gości opracowaną przez organizatora Jubileuszu.

Wykaz gości reprezentujących różne zbiorowości podczas uroczystości patronalnych i świętujących 800 lecie Zakonu Ducha Świętego w Polsce oraz biorący udział w aukcji

 1. Przełożona Generalna Matka Maria Estera Kapitan z Krakowa
 2. Wikaria Generalna S. Przełożona Mariana Krzysiek
 3. Sekretarka Generalna S. Immaculata Kraska
 4. Radna Generalna S. Przełożona Kazimiera Gołębiowska
 5. Starosta Buski Jerzy Kolarz
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów Wiesław Skop
 7. Artur Czub – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pacanów
 8. Prezes ENEA Elektrowni Połaniec Lech Żak
 9. Wice Prezes ENEA Elektrowni Połaniec Jacek Kutz z małżonką
 10. Prezes Fundacji „Złote serce” Anna Michnicka oraz Dyrektor SOSW „Złote serce” Jacek Kapałka
 11. Przedstawiciel Prezesa Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka
 12. Główny wykonawca prac budowlanych Leszek Świątek z małżonką
 13. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pacanowie Małgorzata Stańczyk i Wice Dyrektor Elżbieta Cybulska
 14. Dyrektor DPS w Zborowie Jolanta Kałucka z mężem
 15. Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Smerfuś w Busku-Zdroju
 16. Przedstawicielki PCPR w Busku-Zdroju Aneta Chwalik i Danuta Sołtyk
 17. Przedstawicielka PPP w Busku-Zdroju Paulina Makowska
 18. S. Bogumiła Wołonsewicz Przełożona Domu Zakonnego w Pacanowie
 19. S. Edyta Wesołowska Przełożona Domu Zakonnego
 20. S. Gracjana Pawełczak Przełożona Domu Zakonnego
 21. S. Adriana Miś – Dyrektor Przedszkola nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Krakowie i Dyrygent Chóru Zakonnego wraz z chórem
 22. Dyrektor ECB w Pacanowie Karolina Kępczyk
 23. S. Dobromiła Kurek – Dyrektor „Domu Ojca Gwidona” Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

Kapłani:

 1. Ks. Bp Antoni Długosz z Częstochowy
 2. Ks. Prałat  Leszek Domagała z Pacanowa
 3. Ks. Józef Kusek Kapelan Sióstr Kanoniczek w Pacanowie
 4. Ks. Rafał Gudwański – Dyrektor Domu Rekolekcyjno Wypoczyn- kowego „Betania” w Rabce Zdrój
 5. Ks. Proboszcz Marek Tazbir z Szańca
 6. Ks. Leszek Puchała Wikary z Pacanowa
 7. Ks. Proboszcz Paweł Kolanowski z Chomentowa
 8. Ks. Proboszcz Roman Dziembowski z Góry Włodowskiej
 9. O. Piotr Graduszewski z Budzisk
 10. O. Paweł Klimczak z Towarzystwa Ducha Świętego wraz z braćmi z Szarowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *